Privacybeleid

 Informatie over gegevensbescherming

Basisinformatie

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

 • SCALPERS FASHION S.L. (hierna Scalpers)

Doeleinden van de verwerking:

 • Informatieve website.
 • Uitvoering van de koopovereenkomst.
 • Beheer van de registratie en toegang tot het privégedeelte van Scalpers.
 • Versturen van promoties.
 • Beheer van vragen en/of verzoeken via de kanalen van de klantenservice
 • Beheer van personeelsselectieprocessen.

Rechtmatigheid van de verwerking

 • Uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 • Uitvoering van een overeenkomst of toepassing van precontractuele maatregelen.
 • Gerechtvaardigd belang voor gegevensverwerking.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen.

Bewaren van gegevens

 • De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zolang de betrokkene zijn/haar toestemming niet intrekt, alsmede voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Ontvangers

 • Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, worden niet doorgegeven aan derden. Zonder afbreuk te doen aan de derden die diensten verlenen aan SCALPERS FASHION S.L., haar dochterondernemingen of franchisehouders, met het oog op het beheer van de aan- en verkoop van producten van Scalpers, de contractuele en/of precontractuele relatie met de betrokkenen of de verwerking van de door hen ingediende verzoeken.

Rechten van betrokkenen

 • Toegang, rechtzetting en verwijdering van gegevens, evenals andere rechten, zoals uitgelegd in de aanvullende informatie.

Aanvullende informatie

 • Aanvullende gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in de bijgevoegde clausules hieronder.

Aanvullende informatie

Scalpers Fashion S.L. streeft transparantie en legaliteit na bij de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en/of gebruikers en deelt u mee dat zij uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: "GDPR").

 •  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

SCALPERS FASHION S.L., haar dochterondernemingen en franchisehouders, brengen hun producten in Spanje op de markt onder de merknaam Scalpers. Daarom zullen de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt via een van de domeinen van de website van Scalpers, haar sociale netwerken of via enige andere communicatie met u, worden opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten dat onder de verantwoordelijkheid valt van:

SCALPERS FASHION S.L., met postadres op: PCT Cartuja. Pabellón de Italia. C/ Isaac Newton 4, 6ª planta. 41092, Sevilla, Spanje.

  • ○ Pinterest
  • ○ LinkedIn
  • ○ Snapchat
  • ○ Facebook
  • ○ Instagram

 

 • Wat is je aanwezigheid op sociale netwerken?

SCALPERS FASHION S.L., heeft de volgende profielen op de belangrijkste sociale netwerken op internet (Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Facebook en Instagram).

SCALPERS FASHION S.L. erkent dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van haar gebruikers, volgers of personen die via haar sociale netwerken commentaar geven. SCALPERS FASHION S.L. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor opmerkingen van gebruikers en volgers op haar sociale netwerken.

SCALPERS FASHION S.L. kan de hierboven beschreven profielen gebruiken om haar gebruikers te informeren over onderwerpen die volgens haar voor hen interessant zijn.

 •  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De persoonsgegevens die de gebruiker kan verstrekken:.

 • - Identificatiegegevens: Naam en achternaam, geboortedatum.
 • - Contactgegevens: E-mailadres, postadres, telefoonnummer.
 • - Economische en transactie-informatie: Betalings- of kaartgegevens, informatie over uw aankopen, bestellingen en/of retourzendingen.
 • - Verbindings- en navigatiegegevens: Taal, land van waaruit u met ons communiceert, enz.
 • - Academische en tewerkstellingsgegevens.
 • - Afbeeldingen.
 • - Informatie over uw smaak en voorkeuren.

Het invullen van bepaalde gegevens is verplicht om de koopovereenkomst met ons te kunnen sluiten. Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid heeft tot gevolg dat u onze producten niet kunt kopen.

 •  Waarom en met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Afhankelijk van de doeleinden moeten we bepaalde gegevens verwerken, waaronder, afhankelijk van het geval, de volgende:

 • - De website geeft informatie over de producten die SCALPERS FASHION S.L. aanbiedt.
 • - Gegevens worden verzameld en geautomatiseerd verwerkt via de website om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om een overeenkomst met ons af te sluiten en, afhankelijk van de omstandigheden, om gebruik te kunnen maken van diensten en/of promoties die exclusief zijn voor leden van het loyaliteitsprogramma Partners in Crime of het programma Invita un Amigo (Nodig een vriend uit).
 • - Beheer van eventuele selectieprocessen via het onderdeel "Werken bij ons".
 • - Voor commerciële en marketingdoeleinden, om inschrijvingen te beheren, u gepersonaliseerde informatie te sturen, u reclame te tonen die u interesseert via het internet en, in het algemeen, aanbevelingen te doen op basis van uw interactie met ons.
 • - Voor analytische en statistische doeleinden met betrekking tot het browsen, de toegankelijkheid en de gebruikerservaring van de website.

Wij delen u mee dat de persoonsgegevens die worden verkregen naar aanleiding van het afsluiten van de koopovereenkomst van producten van Scalpers, evenals alle andere gegevens die door u worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de diensten en/of exclusieve promoties van Scalpers, deel zullen uitmaken van een Register van Verwerkingsactiviteiten en -verrichtingen (RAT), dat periodiek zal worden bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving en dat alle relevante veiligheidsmaatregelen in dit verband zijn genomen.

De gebruiker wordt ingelicht over de mogelijkheid om de toestemming in te trekken indien deze voor een specifiek doel is gegeven, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

 Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens kan zijn gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • - Uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker wanneer hij of zij elektronisch contact met ons opneemt via een van de hiervoor bestemde kanalen.
  We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen in verband met producten, updates, incidenten of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten van onze website.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst met ons.
  De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om u als gebruiker van onze website te identificeren en om de ontwikkeling, naleving en uitvoering van de koopovereenkomst van de door u gekochte producten te beheren. De gegevens worden bewaard zolang onze zakelijke relatie voortduurt en worden na beëindiging geblokkeerd voor een periode van 4 jaar om eventuele claims te kunnen afhandelen. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is het nakomen van de contractuele verplichtingen die u aangaat door onze producten te kopen.
 • Uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van berichten wanneer u zich inschrijft voor een van onze loyaliteitsprogramma's.
  Zodat we u kunnen informeren over de voordelen van het lidmaatschap van onze Clubs, zoals: punten sparen voor gedane aankopen, genieten van gratis verstelwerk voor kleding van het seizoen, op de hoogte worden gehouden van evenementen (van ons en van derden) en primeurs, promoties, felicitaties en gepersonaliseerde informatie naar uw smaak. Als u dit doel niet aanvaardt, kunt u geen gebruik maken van deze voordelen. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang u ons niet vraagt om u uit te schrijven, omdat we tot die tijd zullen aannemen dat u nog steeds geïnteresseerd bent om lid te blijven van de club.
 • - Uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van commerciële berichten over (nieuwe) producten en voor het aanmaken van gebruikersprofielen.
  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor het genereren van gebruikersprofielen (waarvoor we segmentatieprocedures gebruiken op basis van geslacht, interesses of aankoopgedrag) en om u via elektronische weg, post of telefonisch (met inbegrip van sms-berichten of andere soortgelijke berichtgevingsmiddelen) gepersonaliseerde commerciële informatie te sturen die voor u interessant kan zijn over producten of diensten die verband houden met die welke worden aangeboden door SCALPERS FASHION S.L. of een van haar dochterondernemingen of franchisehouders, op voorwaarde dat u hiervoor toestemming hebt gegeven door het vakje voor het inschrijven voor onze nieuwsbrieven aan te vinken. De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens voor dit doel is de toestemming die u ons geeft door het betreffende inschrijvingsvakje aan te vinken. U moet het toestemmingsvakje dus aanvinken als u wilt dat wij uw gegevens voor dit doel verwerken.
 • voor de toepassing van precontractuele maatregelen in het geval van selectieprocedures die door SCALPERS FASHION S.L. of een van haar dochterondernemingen of franchisehouders worden geopend.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen voor fraudepreventie, communicatie met overheidsinstanties en claims van derden.

 Hoelang bewaren we uw gegevens?

De verwerking van de gegevens voor de beschreven doeleinden zal worden voortgezet gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de verwerking van de gegevens. Niettegenstaande het feit dat de opslag noodzakelijk is voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van mogelijke claims en/of voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

SCALPERS FASHION S.L. verplicht zich om de verwerking van persoonsgegevens te staken wanneer de bewaartermijn is verstreken en om deze naar behoren te blokkeren in onze databases.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dataprotection@scalperscompany.com. U kunt ook verzoeken om u uit te schrijven voor commerciële communicatie via een link die wordt weergegeven in elke nieuwsbrief die u ontvangt. Zodra de annulering van uw gegevens is aangevraagd, worden deze voor een periode van 3 jaar geblokkeerd en zijn deze alleen beschikbaar voor overheidsinstanties, rechtbanken en gerechtshoven om eventuele claims te behandelen. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

 •  Naar welke ontvangers worden uw gegevens verstuurd?

SCALPERS FASHION S.L. geeft over het algemeen geen persoonsgegevens door aan derden, behalve in die situaties waarin dergelijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere dochterondernemingen of franchisehouders van de groep SCALPERS FASHION of aan andere medewerkers die diensten verlenen aan de groep, met het oog op het beheer van de dienstverlening, de contractuele en/of precontractuele relatie met de betrokkenen of de verwerking van de door hen ingediende verzoeken.

SCALPERS FASHION S.L., evenals haar dochterondernemingen en franchisehouders, streven ernaar de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen wanneer deze buiten het bedrijf worden verzonden en zorgen ervoor dat externe dienstverleners de vertrouwelijkheid respecteren en adequate maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. Deze derden zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. In sommige gevallen kan het wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties of andere partijen; alleen wat strikt noodzakelijk is om aan dergelijke wettelijke verplichtingen te voldoen, zal worden doorgegeven.

 •  Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Over het algemeen worden gegevens opgeslagen binnen de Europese Unie (Madrid) in ERP.

 •  Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt uw communicatie richten aan en uw rechten uitoefenen door een schriftelijke mededeling te sturen naar het volgende e-mailadres: dataprotection@scalperscompany.com

Overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u om het volgende verzoeken:

- Recht op toegang: u kunt informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

- Recht op rechtzetting: u kunt elke wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven.

- Recht op wissen en het recht om te worden vergeten: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen nadat deze zijn geblokkeerd.

- Recht op beperking van de verwerking: dit houdt de beperking van de verwerking van persoonsgegevens in.

- Recht op bezwaar: u kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken door bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

- Recht op overdraagbaarheid: in sommige gevallen kunt u verzoeken om een kopie van persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat om deze door te sturen naar een andere gegevensbeheerder.

- Recht om niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde besluiten: u kunt vragen om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen hebben of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

 

In sommige gevallen kan uw verzoek worden geweigerd als u vraagt om het wissen van gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u een klacht hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 •  Wie is verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens?

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens die aan het bedrijf worden doorgegeven en ontslaat SCALPERS FASHION S.L. van elke aansprakelijkheid in dit opzicht. De gebruiker garandeert en is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren bij te werken. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken. Noch SCALPERS FASHION S.L., noch een van haar dochterondernemingen en/of franchisehouders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die niet van henzelf afkomstig is en waarvan een andere bron wordt aangegeven, en zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor hypothetische schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

 •  Welke beveiligingsmaatregelen nemen we om uw persoonsgegevens te beschermen?

Zowel SCALPERS FASHION S.L. als haar dochterondernemingen en franchisehouders hebben de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens ingevoerd en spannen zich in om die aanvullende technische middelen of maatregelen te installeren die binnen hun bereik liggen om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de aan SCALPERS FASHION S.L. verstrekte persoonsgegevens te voorkomen.

 •  Hoe gebruiken we cookies?

De websites en sociale netwerken van SCALPERS FASHION S.L. gebruiken cookies om uw surfervaring te optimaliseren en te personaliseren. Cookies zijn fysieke informatiebestanden die worden opgeslagen in de eigen terminal van de gebruiker. De informatie die via cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om het surfen van de gebruiker op het portaal te vergemakkelijken en de surfervaring te optimaliseren. De gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de makers ervan, maar in geen geval zal de informatie die hierdoor wordt verkregen, worden gekoppeld aan persoonsgegevens of gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Als u echter niet wilt dat er cookies op uw harde schijf worden geïnstalleerd, kunt u uw browser configureren om de installatie van deze bestanden te voorkomen. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.

 •  Intern veiligheidsbeleid

Inbreuken op de beveiliging kunnen worden veroorzaakt door werknemers, derden of computerfouten. We zijn daarom wettelijk verplicht om betrokkenen binnen 72 uur op de hoogte te stellen als er een ernstige inbreuk is gepleegd op hun persoonsgegevens. Gebruikers worden ook op de hoogte gebracht zodra het beveiligingslek is opgelost.

 •  Wijziging van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We raden u aan het privacybeleid regelmatig door te nemen.