Wettelijke kennisgeving

 •  Inleiding

  In dit document worden de voorwaarden voor het gebruik van de website https://be.scalperscompany.com/ uiteengezet. Het bedrijf SCALPERS legt zich toe op de detailhandel in mode, textiel, kleding en accessoires. Lees deze wettelijke kennisgeving zorgvuldig door, evenals de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid.

 

 • Over ons

   

 

 •  Acceptatie door de gebruiker

  Deze wettelijke kennisgeving regelt de toegang tot en het gebruik van de website die SCALPERS en/of haar dochterondernemingen of franchisehouders beschikbaar stellen aan internetgebruikers. Daarom impliceert de toegang tot deze website het verkrijgen van de status van gebruiker en daarmee de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de website. Als u het niet eens bent met de voorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de website.

  De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële relatie met SCALPERS en/of een van de dochterondernemingen of franchisehouders van de Groep impliceert.

 

 •  Inhoud en gebruik

  De gebruiker moet de website op een verantwoordelijke manier bezoeken, in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede trouw, deze wettelijke kennisgeving en met respect voor de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Groep.

  Het gebruik van de inhoud van de website voor doeleinden die onwettig zijn of zouden kunnen zijn, is ten strengste verboden, evenals het uitvoeren van handelingen die schade of wijzigingen van welke aard dan ook veroorzaken of zouden kunnen veroorzaken aan de website of de inhoud ervan, en die niet zijn goedgekeurd door de Groep.

  De Groep behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan haar website en kan zowel de inhoud als de diensten die via de website worden aangeboden en de manier waarop deze worden gepresenteerd of zich op haar servers bevinden, wijzigen, verwijderen of toevoegen. In dit opzicht behoudt de Groep zich het recht voor om het commerciële aanbod op de website te allen tijde te wijzigen (wijzigingen in producten, prijzen, promoties en andere commerciële en servicevoorwaarden) in overeenstemming met het door SCALPERS goedgekeurde beleid.

 

 • Intellectueel eigendom

  SCALPERS en/of haar dochterondernemingen wereldwijd zijn eigenaar van de domeinnaam https://scalperscompany.com/. De site is een auteursrechtelijk beschermd werk. De site in zijn geheel, evenals de producten die erop worden verkocht, en elk van de intellectuele eigendomselementen die er deel van uitmaken (zoals tekst, software, databases, animaties, foto's, illustraties, geluiden, grafieken, diagrammen, logo's, handelsmerken, ontwerpen en modellen) zijn de exclusieve eigendom van SCALPERS en/of haar dochterondernemingen wereldwijd en/of zijn aan haar in licentie gegeven. SCALPERS en/of haar dochterondernemingen wereldwijd zijn de enigen die gemachtigd zijn om dergelijke intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

  Het gehele of gedeeltelijke gebruik van de site, met name door downloaden, reproductie, weergave of verspreiding voor andere dan persoonlijke en privédoeleinden, al dan niet commercieel, is ten strengste verboden. Bij schending van deze bepalingen bent u blootgesteld aan de sancties die bij wet zijn voorzien.

  Door gebruik te maken van de functie "Delen" die op de site wordt aangeboden om een product, evenement of communicatie van het merk SCALPERS onder de aandacht te brengen, erkent en aanvaardt u dat de inhoud die beschikbaar wordt gesteld om te delen, uitsluitend mag worden gebruikt voor louter persoonlijk gebruik, wat het commerciële gebruik ervan op websites of webpagina's en/of elke andere digitale ondersteuning voor commerciële doeleinden uitsluit.

  Hyperlinks naar de Site mogen alleen worden aangemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van SCALPERS, die zich het recht voorbehoudt deze toestemming op elk moment in te trekken.

  SCALPERS kan niet alle sites met hyperlinks naar de site controleren. Daarom wijst SCALPERS alle aansprakelijkheid af (met name redactionele aansprakelijkheid) voor de toegang tot deze sites en hun inhoud.

  Het staat SCALPERS vrij om de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid voor de inhoud

  De Groep stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig is en geen tikfouten bevat. In het geval dat een dergelijke fout zich op enig moment voordoet, buiten de wil van SCALPERS en/of een van de entiteiten van de Groep, zal deze onmiddellijk worden gecorrigeerd.

  Indien er een tikfout voorkomt in een van de vermelde prijzen en een klant op basis van deze fout een aankoopbeslissing heeft genomen, zal SCALPERS en/of de dochteronderneming of het franchisebedrijf van de groep de klant informeren over het bestaan van de fout en de correcte prijs, en hem tevens inlichten over zijn recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien.

 

 •  Wijzigingen

  De Groep wijst u erop dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online gepubliceerd en worden geacht zonder voorbehoud te zijn geaccepteerd wanneer u de site bezoekt na de publicatie ervan. SCALPERS raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

 

 •  Integriteit

  Indien een van de clausules van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard als gevolg van een wijziging in de wet- of regelgeving of door een rechterlijke beslissing, dan heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere clausules.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

  Het gebruik van onze website en de overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website vallen onder de Spaanse wetgeving.

  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website of dergelijke contracten zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken en gerechtshoven.

  Als u een overeenkomst aangaat als consument, heeft niets in deze clausule invloed op uw rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving.

 

 • Kennisgevingen

  Tenzij anders aangegeven, moeten alle kennisgevingen, verzoeken, overeenkomsten, toestemmingen, aanvaardingen, goedkeuringen of mededelingen die vereist kunnen zijn overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of die er op een of andere manier verband mee houden, schriftelijk worden gedaan en aan SCALPERS worden toegezonden per post naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap, via het formulier dat u vindt op de contactpagina van Scalpers.